Onderzoek

en hoe nu verder?

In opdracht van de Provincie Zeeland heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos een verkennend onderzoek gedaan naar de externe aanvoer van zoetwater op Schouwen-Duiveland. Stichting De Puupe heeft hieraan meegewerkt door haar eigen onderzoek in te brengen. 

Bij het onderzoek van Witteveen & Bos zijn drie aanvoermogelijkheden en twee verdeelmogelijkheden van externe aanvoer van zoet water onderzocht. In het rapport ‘Zoetwateraanvoer Schouwen-Duiveland’ is optie 2a (pagina 9) het plan van De Puupe. Dit betekent aanvoer van water vanuit het Schelde-Rijnkanaal via Sint Philipsland naar Bruinisse en vanaf daar een verdeling op het eiland via een pijpleiding.

Advies van Stichting De Puupe naar agrariërs op SD

Stichting De Puupe adviseert de agrariërs op Schouwen-Duiveland om uitvoering te geven aan optie 2a uit het rapport. Aan alle andere mogelijkheden uit rapport kleven grote bezwaren. Ofwel de kosten worden veel te hoog, ofwel de kwaliteit van het water is te variabel om te kunnen beregenen en op veel plaatsen ongeschikt voor de landbouwgewassen. Bij optie 2a is voor een acceptabele prijs, in onze ogen een veel lager bedrag dan in het rapport vermeld staat, overal op het eiland geschikt water van gelijke kwaliteit beschikbaar voor de agrariërs. Wij blijven van mening dat de kosten die in het deltaplan voor optie 2a worden berekend veel te hoog uitvallen. Op basis van een studie met aannemers in die markt komt de berekening die Stichting De Puupe uit heeft laten voeren op een veel lager bedrag uit.

Hoe nu verder?

Door onze inbreng staat externe aanvoer van zoet water in het Deltaplan Zoetwater. Provincie Zeeland wilde deze mogelijkheid vooralsnog niet opnemen in het plan. Gelukkig hebben wij dat als Stichting De Puupe kunnen voorkomen, zie onderstaande filmpjes waarbij Wim in ’t Veld spreektijd heeft bij de vergadering van de Commissie Ruimte bij Provincie Zeeland. In het Deltaplan staat in een passage op pagina 40 dat externe aanvoer vooralsnog niet in de plannen voorkomt. Na de discussie op 16 en 17 september en op initiatief van Stichting de Puupe heeft het CDA een motie ingediend. Hierin is gevraagd om de zin “vooralsnog geen externe aanvoer van zoetwater” te schrappen uit het rapport. Deze motie is in de provinciale staten vergadering op 17 december aangenomen. Een schriftelijke bevestiging ontbreek nog.

Dit betekent dat het woord nu is aan de politiek, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Wij zullen de druk bij de overheid erop houden, maar meer dan dat kunnen wij op dit moment niet doen. Ook roepen wij de agrariërs van Schouwen-Duiveland op een front te vormen om dit plan onder de aandacht te houden bij de politiek. Wij zijn bereid om Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) en eventueel gemeente en provincie te ondersteunen en te helpen om deze plannen te realiseren. Het initiatief is nu aan ASD. Jullie kunnen als belanghebbenden het verschil maken.

Inspreken Wim in ’t Veld bij vergadering Commissie Ruimte van Provincie Zeeland – 16 september 2021

Beantwoording vragen door Wim in ’t Veld bij vergadering Commissie Ruimte van Provincie Zeeland – 16 september 2021

Behandeling Deltaplan Zoetwater bij vergadering Commissie Ruimte van Provincie Zeeland – 17 september 2021

Zeeuws Deltaplan zoetwater wordt aangenomen bij de Provinciale Staten – 17 december 2021