Ons plan

Voor het telen van land- en tuinbouwgewassen is het essentieel om in langdurig droge periodes te beschikken over zoet water. Zonder zoet water is de kans dat oogsten mislukken zo groot, dat het runnen van een agrarisch bedrijf niet meer mogelijk is. Helaas bestaan de natuurlijke watergangen in Schouwen-Duiveland vooral uit zout water waar niet mee beregend kan worden. In een tijd waarin lokaal voedsel heel belangrijk wordt, is het essentieel om Nederlandse agrariërs bij dit probleem te helpen.

Lees meer over:

Aanleg

Er komt over het gehele eiland een ringleiding met vertakkingen richting de verschillende percelen.

Onderzoek

Wij hebben meegewerkt aan een verkennend onderzoek naar de externe aanvoer van zoetwater.

Overzichtskaart

Op de kaart ziet u hoe de ringleiding ongeveer gaat lopen en waar de aftappunten komen.

Tijdlijn

Wij verwachten de ringleiding in een relatief kort tijdsbestek te kunnen aanleggen.

Bekijk de informatiefilm

Veelgestelde vragen:

De kwaliteit van het aanvoerwater wordt door Rijkswaterstaat gecontroleerd. In het systeem zal de exploitatiemaatschappij van De Puupe de kwaliteit controleren en krijgt iedereen toegang tot de gegevens.

Nee, als De Puupe is aangelegd zal de exploitatiemaatschappij het onderhoud van de leiding uitvoeren en ook de verantwoording hebben dat het systeem in bedrijf blijft.

We streven ernaar om zoveel mogelijk sleufloze technieken toe te passen, zodat de schade aan de percelen tot een minimum wordt beperkt. Het is echter niet te voorkomen dat er op sommige delen open ontgraving moet worden toegepast. Dit komt doordat de huidige capaciteit van de machines een restrictie heeft op de maximale diameter van de in te trekken leiding.

Het leidingsysteem is dusdanig ontworpen dat er middels boosterpompen voldoende druk op het volledige systeem zal staan. Gedacht moet worden aan 2-3 bar op het afnamepunt.

Om bij ieder perceel een aftappunt te plaatsen is simpelweg niet mogelijk omdat de aanleg dan onbetaalbaar zou worden. De aftappunten worden uiteraard strategisch geplaatst zodat iedereen de beschikking heeft over voldoende water. Natuurlijk is het wel van belang om hierover in overleg te treden met uw buurman omdat er mogelijk overpad verleend moet worden. Als dit bij u het geval is, zullen wij dit gesprek faciliteren en begeleiden en zorgen we dat er heldere afspraken worden gemaakt waarin u zich beiden kunt vinden.

Het aanleggen van een ringleiding heeft vele voordelen:

  • Problemen met verzilting en kwel behoren tot het verleden
  • Overal in het gebied is een constante en goede waterkwaliteit 
  • Er is geen verlies aan grond, omdat de leiding diep onder de grond wordt gelegd
  • Biodiversiteit blijft intact, omdat de bodem nagenoeg niet geschonden wordt bij de aanleg
  • De leiding is snel te realiseren, doel is om in 2022 het gebied ‘Duiveland’ op te leveren en in 2023 het gebied ‘Schouwen’.
  • Omdat het grondwaterpeil niet verandert bij dit systeem, zal er geen schade aan gebouwen optreden
  • Men kan jaarrond beschikken over goed water
  • Met 340 aftappunten is er voor iedereen binnen een acceptabele afstand water beschikbaar

Krijgt u als agrariër in het gebied nog geen informatie over De Puupe per e-mail dan kunt het contactformulier invullen.

Zoet water geeft veel minder teeltrisico, betere opbrengsten, betere kwaliteit en meer mogelijkheden voor alternatieve gewassen. Uit deze voordelen zullen de agrariërs de extra kosten voor zoet water moeten betalen. De totale kosten voor aanleg, en daarmee de jaarlijkse exploitatie, zijn echter zo hoog dat dit nooit door de agrarische sector alleen opgebracht kan worden. De overheid zal een grote bijdrage moeten leveren aan de aanlegkosten van dit systeem. Zo niet dan zal er nooit zoet water voor de agrarische sector op Schouwen-Duiveland gerealiseerd kunnen worden.

Zodra de totale kosten van de zoet water aanvoer en verdeling bekend zijn wordt de discussie opgestart met de overheden en de politiek. De basis daarbij is dat agrariërs zeker willen meebetalen aan een zoetwatervoorziening, maar dat de hoogte daarvan begrensd is door het rendement van de diverse teelten. Als de zoetwatervoorziening gerealiseerd is, zullen agrariërs die gebruik gaan maken van het zoetwatersysteem de kosten via een  abonnement en een prijs per  m3  gaan betalen. Hiermee heb je een rechtvaardige verdeling van de kosten voor deelname en gebruik.

staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op